سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه ناجی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
حسین علی علیخانی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
محمدرضا حسنی نژاد فراهانی – کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت، ریاست واحد پژوهش آلودگی محیط
اکبر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از پیامدهای تخلیه فاضلاب ها و زائده های صنعتی در خاک و منابع آب زیر زمینی، تجمع ترکیبات آلاینده و سمی در محیط زیست می باشد که یکی از شایع ترین این آلاینده ها، ترکیبات هیدروکربنی است . " زیست پالایی " یا به عبارتی حذف بیولوژیک این نوع آلایندهها یک راهکار مناسب نسبت به سایر روش های فیزیکی شیمیایی پالایش می باشد . لذا هدف از این تحقیق، بررسی قابلیت تصفیه و پاک سازی بیولوژیکی دو گونه باکتری بومی جداسازی شده از خاک های آلوده نفتی و بررسی راندمان حذف بیولوژیک آنها در شرایط بهینه عملکردی می باشد . مراحل انجام این تحقیق شامل سه مرحله است؛ -۱ جداسازی و خالص سازی باکتری های بومی جهت درمان بیولوژیکی خاک آلوده به آلاینده هیدروکربنی . -۲ تهیه و آماده سازی خاک مورد استفاده در آزمایش . -۳ اندازه گیری میزان حذف بیولوژیک گازوئیل در خاک، به وسیله دو گونه باکتری برتر . نتایج نشان می دهد که با توجه به شرایط محیطی ذکر شده ( دمای ۲۷ ± ۲ درجه سانتی گراد، رطوبت %۶۰ درصد ظرفیت نگه داری آبو نیز تهویه روزانه ) ، گونه های باکتریایی توانستهاند پس از گذشت مدت زمان ۴۵ روز، در حدود ۷۸ درصد از گازوئیل راتجزیه و حذف نماید که با توجه به زمان عملکرد، مقدار رضایت بخشی به نظر می رسد