سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین موحدیان عطار – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ابوالفضل نعیم آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده:

مقدمه: رنگهای آزو دارای یک یا چند پیوند –N=N- بوده از مهمترین گروههای رنگهای سنتزی می باشد و در صنایع مختلفی از قبیل پلاستیک، غذا و نساجی کاربرد دارد و حدود ۱۵% از تولید سالیانه رنگزاها، در طی فرایند رنگرزی وارد پسابهای نساجی می شوند. رهاسازی این ترکیبات داخل محیط نامطلوب هستند نه تنها به خاطر مسائل زیباشناختی بلکه تعدادی از این رنگها آزو و محصولات تجزیه این رنگها، برای گونه های زنده اثرات سمی و جهش زا دارند. اساس حذف رنگهای آزو بوسیله سیستم های بیولوژیکی، کاهش بی هوازی رنگهای آزو و سپس معدنی سازی آمین های آروماتیک بوسیله سیستمهای هوازی می باشد. سیستم بافل دار بی هوازی (ABR) یک راکتور با بار آلی بالا است که ۳ تا ۸ اتاقک دارد و جریان فاضلاب بطور متناوب بین این بخشها حرکت می کند. از مهمترین ویژگیهای این راکتور HRT پائین و پایداری نسبت به شوک های هیدرولیکی و آلی و همچنین توانایی تفکیک فازها اسیدوژن و متانوژن اشاره کرد. سیستم لجن فعال با بستر چسبیده FAS از سیستمهای اصلاح شده و نوین لجن فعال است. هدف از این تحقیق بررسی راندمان حذف رنگ RR 2 و همچنین حذف COD بوسیله سیستم ترکیبی بی هوازی ABR و هوازی FAS بوده است. مواد و روشها: در این طرح از یک راکتور بی هوازی ABR با حجم مفید ۱۳/۵ لیتر و زمان ماند ۲۴ ساعت و یک راکتور هوازی FAS با حجم ۳/۶ لیتر و زمان ماند ۵/۶ ساعت استفاده شد. جهت تأمین فاضلاب مورد نیاز برای پایلوت از فاضلاب مصنوعی استفاده شد و ماده رنگزای ۲Red tiveReac.I.C از گروه رنگهای فعال بدلیل استفاده زیاد بعنوان مدل انتخاب گردید و بعد از طی دوره راه اندازی پارامترها COD و رنگ و pH بر اساس روشهای استاندارد آنالیز گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین راندمان حذف رنگ در سیستم بی هوازی بافلدار ABR، ۸۹/۵ درصد می باشد و همچنین میانگین درصد حذف COD در این راکتور ۵۴/۵ می باد. نتایج آزمایشات ع دم حذف رنگ بوسیله سیستم هوازی FAS را تأئید کرد. همچنین میانگین درصد حذف COD در این راکتور ۶۹/۲ نشان داده شد. نتایج آنالیز آماری نیز بین راندمان حذف COD دو راکتور اختلاف معنی داری را نشان داد. طبق این نتایج سیستم بیولوژیکی ABR راندمان حذف رنگ بالاتری نسبت به سیستم هوازی FAS دارد در حالیکه سیستم FAS راندمان حذف COD بیشتری را نسبت به ABR دارا می باشد. بحث: سیستمهای بی هوازی به علت توانایی در شکستن پیوندهای آزو قدرت رنگبری بیشتری نسبت به سیستم ه ای هوازی دارند. در سیستمهای هوازی گاماً به علت واکنش اتواکسیداسیون خروجی رنگ شدیر نسبت به ورودی دیده می شود. افزایش غلظت رنگ ورودی تأثیر زیاد بر راندمان حذف COD در راکتور ABR ندارد. همچنین بیشترین درصد حذف رنگ در اتاقکهای ابتدایی راکتور ABR دیده می شود.