سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی امین – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
بهزاد جابریان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
محسن سعدان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضا هادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

کربن فعال پودری PAC به عنوان جاذب مناسبی برای مواد آلی شناخته شده است .هدف از این تحقیق بررسی میزان کارایی استفاده از کربن فعال پودری درحذف کربن آلی محلول DOC در تصفیه خانه آب اصفهان می باشد روش بررسی : افزایش PAC در سه مسیر تصفیه خانه شامل: ۱) آبگیر تا ورودی تصفیه خانه ۲) آبگیر تا خروجی تصفیه خانه ۳) حوضچه اختلاط تا خروجی، توسط دستگاه جار تست شبیه سازی گردید و پارامترهای DOC میزان جذب UV254 اندازه گیری و پارامتر SUVAبرای نمونه ها محاسبه گردید. تزریق کربن فعال در دوزهای ۱۰۰ ، ۸۰ ، ۶۰ ، ۴۰ ، ۲۰میلی گرم در لیتر باعث پایین آمدن مقدار DOC و همچنین کاهش میزان حذب UV254 نمونه های برداشت شده از تمام مسیرها شد.میانگین این کاهش از آبگیر تا خروجی تصفیه خانه ( مسیر دوم ) بیشترین مقدار بوده ۶۷/۶ ±۴/۶ درصد ) و فرایند متداول تصفیه خانه قابلیت حذف ۳۰ % از DOC را دارا بود همچنین آزمایش مرحله اول نیز نشان داد که کربن فعال پودری نیز می تواند به تنهایی ۳۰ ±۴از DOC آب خام را کاهش دهد. مسیر سوم (مجموع کارایی فرایندهای تصفیه و کربن فعال) دارای راندمان حذف ۵۱%±۷/۷ بود.شبیه سازی افزودن کربن فعال در حوضچه اختلاط سریع همراه با منعقد کننده (مسیر سوم ) دارای راندمان حذف کمتری از میزان مورد انتظار بود که دلیل این امر را میتوان به کاهش تخلخل کربن فعال به علت اثرمنعقدکننده روی آن نسبت داد . همچنین بر اساس راندمانهای مسیرهای مختلف، افزودن کربن فعال در محل آبگیر مناسب تر می باشد.