سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری نیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه
احمد دورقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه

چکیده:

اصلی ترین و مهمترین مسئله در کشاورزی، تامین آب مورد نیاز و انتقال آن است . یکی از عوامل کاهش راندمان انتقال، رسوب گذاری در کانال های انتقال آب است. ترسیب باعث کاهش ظرفیت انتقال کانالها و افزایش هزینه نگهداری و لایروبی تاسیسات خواهد شد . به منظورکنترل رسوبات یکی از سازه های جداکننده رسوب، حوضچه ترسیب می باشد .در مقاله حاضر، حوضچه ترسیب چهار سلولی سد انحرافی جایزان واقع در استان خوزستان، مورد مطالعه قرار گرفته و با نمونه برداری بار معلق و بار کف در سه مقطع مختلف از هر سلول (گالری ) ، همچنین برداشت مقاطع عرضی سلولها با استفاده از مدل شارک، طراحی مجدداً انجام شده و راندمان تله اندازی برای دبی های مختلف و منحنی دانه بندی طر احی، محاسبه شده و نتایج با مقادیراندازه گیری شده، مقایسه گردید . این مقایسه ،توانایی مدل را در برآورد راندمان تله اندازی رسوب و تعیین دانه بندی رسوبات خروجی را نشان می دهد.