سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور استفادشه بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی و افزایش راندمان مصرف آب ، اعمال مدیریت صحیح آبیاری بخصوص در روشهای سطحی ضروریست. کم آبیاری یکی از روشهای مدیریتی آبیاری میباشد و آن عبارتست از یک تکنیک فنی ومهندسی جهت تامین آب مورد نیاز گیاهان فاریاب ، بطوریکه حداکثر استفاده از واحد حجم آب حاصل شود. روشهای مهمی برای اعمال کم آبیاری در آبیاری سطحی وجود دارد یکی از این روشها ئی که اخیرا مورد استفاده قرار گرفته ، روش آبیاری شیاری یک در میان میباشد.. در این روش در هر نوبت آبیاری، شیارها بصورت یک در میان آبیاری میشوند. در این روش آب دریک طرف ردیفهای کاشت قرار میگیرد وپیاز رطوبتی پیشروی جانبی خواهد داشت ومیتواند تا حدی رطوبت مورد نیاز شیارهای آبیاری نشده را تامین کند وهر چه این پیشروی بیشتر باشد ، آبیاری با موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.بنابراین اعمال روش مذکور در خاکهائی با نفوذ پذیری زیاد و شیب ناچیز مناسب خواهد بود زیرا این دو خصوصیت باعث افزایش پیشروی جانبی میشود. در این تحقیق تاثیر آبیاری شیاری یک در میان در یک مزرعه سیب زمینی روی راندمان مصرف آب بصورت یک طرح بلوک کامل تصادفی بررسی شد. نتایج نشان داد که روش مذکور بطور معنی داری راندمان مصرف اب را افزایش می دهد. همچنبن در این تحقیق راندمان مصرف آب سیب زمینی در استان با مقادیر بدست آمده از روش آبیاری شیاری یک در میان مقایسه شد. نتایج نشان داد که راندمان مصرف آب با روش آبیاری شیاری یک در میان ثابت، اختلاف معنی داری نسبت به دو روش دیگر دارد. همچنین این راندمان از راندمانهای نتاط مختلف استان بیشتر می باشد.