سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید مجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن کارگر – کارشناس ارشد مهندسی عمران- خاک و پی

چکیده:

یکی از عوامل اصلی در طراحی و ساخت اقتصادی و ایمن دیوارهای حائل در حالت سکون مانند دیوارهای زیرزمین و کوله پل ها، شناخت کمی و کیفی رانش های وارد بر این دیوارها می باشد. روش های تحلیلی و مدل های فیزیکی بسیاری جهت تخمین رانش خاک تحت بارگذار یهای دینامیکی ارائه شده است. اما به دلیل ابهاماتی که در شناخت مقدار و نحوه توزیع اضافه رانش دینامیکی خاک بر دیوارهای حائل وجود دارد، هنوز این مطلب جای تحقیق و بررسی زیادیدارد. در این مقاله جهت مطالعه رانش خاک در حالت سکون، مجموعه خاک و دیوار حائل صلب توسط برنامهFLAC
دو بعدی که بر مبنای روش عددی تفاضل های محدود است، مدل سازی م یشود. جهت کالیبراسیون مدل، نتایج مدل عددی در حالت سربار استاتیکی با نتایج مدل فیزیکی ساخته شده در دانشگاه امیرکبیر که شرایط نسبتاً یکسانی با مدل عددی داشته، مقایسه م یشود و صحت عملکرد مدل بررسی م یشود. سپس سربارهای سیکلی با دامنه و فرکانس های مختلف در فواصل متفاوت از دیوار، بر خاک پشت دیوار که خاک ماسه ای و خشک است، اعمال می گردد و شکل توزیع رانش وارد بر دیوار، مقدار نیروی برآیند و نقطه اثر آن مورد بررسی قرار م یگیرد و تأثیر پارامترهای مختلف خاک، دیوار و بارگذاری بر رانش نیز مطالعه م یشود. نتایج نشان م یدهد که توزیع رانش بر دیوار کاملاً غیر خطی بوده و مقدار آن با افزایش فاصله سربار از دیوار به شدت کاهش م ییابد.