همانطور که اشاره شد برخی از تحلیلگران و کارشناسان، امنیت غذایی و شغلی را پیش شرط اصلی تحقق “امنیت ملی” میدانند در حالیکه این دو عامل به “امنیت آبی” وابسته هستند که این مسأله در کشورها و مناطقی که اقتصاد آن به کشاورزی وابسته است بسیار پر رنگتر میباشد. بدیهی است که این نقش در مناطق مرزنشین، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. بدلیل نقش حیاتی مرزنشینان در امنیت مرزی هر کشور، تأمین رفاه و آسایش مرزنشینان از اهمیت بسزایی برخوردار است که این امر نیز کاملاً به امنیت غذایی، شغلی و اقتصادی آنان بستگی دارد. از طرف دیگر، زندگی در بسیاری از مناطق مرزنشین کشور به کشاورزی و فعالیتهای دامی وابسته است

. از اینرو، تأمین منابع آب کافی در مناطق مرزنشین و شهرهای مرزی، تأثیر بسیار زیادی در تأمین امنیت مناطق مرزی دارد که باید بطور جد مورد توجه مسوولان و دولتمردان قرار بگیرد. یکی از مشکلات تأمین امنیت در مناطق مرزی آنست که بسیاری از مسوولان استانی و کشوری، تنها از منظر نظامی و یا سیاسی به مقوله امنیت نگاه میکنند و از اهمیت و تأثیر بسزای آب و رودخانههای مرزی بعنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تأمین امنیت شهرهای مرزی غافل میمانند.

کمبود و توزیع نامناسب منابع آب، افزایش بیرویه مصرف، توزیع غیریکسان بارندگی و عدم وجود جایگزین مناسب برای منابع آب سبب ایجاد تنش و بحرانهای آبی و در نتیجه تنشهای سیاسی در برخی از مناطق دنیا شده است که این مسأله سبب امنیتی شدن منابع آبی و مسائل هیدروپولیتیک شده است. به بیان دیگر، ارتباط مستقیم منابعآّبی با امنیت غذایی و امنیت اقتصادی یک کشور بویژه در خاورمیانه و آسیای مرکزی سبب شده که تأمین منابع آبی از اهمیت ویژهای در مفاهیم امنیت ملی هر کشور برخوردار گردد.

در کشورهای خاورمیانه بدلیل وجود قبایل و نژادهای مختلف و تلاش دولت ها برای راضی نگه داشتن این قومها و قبایل، تأمین منابع آب کافی جهت تأمین امنیت غذایی و بهبود سطح زندگی آنها از اهمیت بسزائی در تصمیمگیریهای کلان این دولتها برخودار گردیده است. برای مثال، یکی از اهدف مهم کشور ترکیه از اجرای پروژه بزرگ منابع آبی جنوب شرق آناتولی (گاپ)۱، “تأمین امنیت ملی” در جنوب این کشور بوده است .(Korkutan, 2001)

با توجه به به محرومیت و فقر مناطق جنوبی ترکیه و با توجه به اینکه ساکنان اصلی این مناطق فقیرنشین را قبایل کرد تشکیل میدهند؛ عقب ماندگی این منطقه و سوءاستفاده گروه جدایی طلب P.K.K سبب شد که دولتمردان ترکیه پس از مطالعات گسترده، راهکار اصلی افزایش امنیت در این منطقه را در اجرای پروژه منابع آبی گاپ جستجو نمایند.

علاوهبراین، یکی از علل اصلی افزایش تنش و بحرانهای بین المللی سیاسی در بهرهبرداری از رودخانه های دجله و فرات آنست که کشور ترکیه سعی دارد با استفاده بیش از حد از منابع آب این رودخانهها، سطح زندگی و رضایت قبایل کرد جنوب این کشور را افزایش دهد و این بهانه را از گروه های جدایی طلب P.K.K سلب نماید. از سوی، سوریه کشوری است که اقتصاد آن برپایه کشاورزی است و دولت شیعه سوریه یکی از راهکارهای اصلی خود در جهت تأمین امنیت ملی، ثبات سیاسی و رضایت اقوام سنی این کشور را در تأمین آب کافی برای نیازهای کشاورزی این کشور میداند.