سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی امیری پور – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

توجه به ا ین موضوع که موزائیک به عنوان یک کفپوش سنت ی و مرسوم مصرف بس یار زیادی در پو ششها دارد و با تکیه بر این موضوع که اکثر موزائ یک مصرف ی ، در کارگاهها ی کوچک و متوسط تول ید م ی شود ، بر آن شدم با توجه به تجربه ا ی که در کارگاهها ی تول ید موزائ یک داشتم راهها ی افزا یش مقاومت را در موزائ یکها بررس ی کنم ، تک یه ، در ا ین مقاله بر رو ی جنبه ها ی م دیریتی و آمار ی است ، و در زم ینه تکنولوژی بتن راهکارها یی ارائه شده که بتوان نگهدار ی به ینه و خوب ی از موزائیک انجام داد . و بنا به دلایلی که در مقاله ذکر خواهد شد تمرکز بر روی موزائیکهای پرسی خواهد بود