سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سارا صفری – کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
زینب صفری – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:
موارد متعدد قحطی آب درمناطق گرمسیری یک پدیده متداول است. حتی درمناطقی با بارندگی زیاد درفصول بارانی، ممکن است گیاهان در طول دوره خشکی آب کمتری بدست آورند. هدف ما استفاده حداکثر و همیشگی از منابع طبیعی آب است که برگشت مؤثرآب، برداشت و ذخیره ی آب را شامل می شود. منبع مهم برای ذخیره رطوبت خاک بارندگی میباشد. در طول دوره خشکی بعضی خاک ها بیشتر و بعضی کمتر در موقعیتی هستند که آب مورد نیاز محصولات را تأمین کنند. قابلیت خاک در نگهداری آب به ترکیب خاک و همچنین وجود مواد ارگانیک در خاک وابستگی شدیدی دارد. رژیم رطوبتی خاک را می توان با افزایش ذخیره آب در محیط ریشه یا با کاهش تلفات آب بصورت تبخیر و تعرق اصلاح کرد. جمعآوری و کنترل رواناب، افزایش نفوذپذیری خاک، شخم و کنترل علف های هرز و استفاده از مالچ کلش و غیره راههایی برای افزایش ذخیره رطوبت در محیط ریشه هستند. همینطور خاک ورزی حفاظتی روشی است که سطح خاک را برای ذخیرهسازی بیشتر آب مهیا کرده و ساختمان خاک را برای افزایش نفوذ آب بهبود میبخشد. این روش شامل سه نوع: شخم کلشی، شخم کمینه و کشت بدون شخم می باشد