سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خاطره حاجی زاده – کارشناس ارشد مکانیک
فروغ ترکی – کارشناس برق – الکترونیک
مرضیه حاجی آقا معمار – کارشناس ارشد مکانیک
حمیدرضا مسائلی – کارشناس مکانیک

چکیده:

صنعت آجر یکی از زیر بخشهای صنایع کانی غیر فلـزی مـی باشد . در حال حاضر حـدود ۱۷۰۰ کارخانـه فعـال در کشـور موجودند که اکثر آنها سازگاری سنتی دارنـد . عملکـرد پخـت آجر در کارخان جات قـدیمی بصـورت اسـتفاده از کـوره هـای هوفمن می باشد و مصرف بسیار زیاد سوختهای مایع و بعضاً گازی را بهمراه دارند . بنابراین هر گونه اقدام در جهـت بهینـه سازی مصرف انـرژی در ایـن کـوره هـا باعـث صـرفه جـوئی چشمگیری در مصرف سوخت می گردد . به همـین خـاطر در مقاله حاضر سعی شد ه است کلیـه راهکارهـای بهینـه سـازی مصرف انرژی در کلیه دستگاه های انرژی بر کارخانه کـه هـم مصرف انرژی الکتریکی و هم سوختهای فسیلی دارنـد بطـور خلاصه ارائه گردد .