سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه
آزاده صالحی – کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه
مصطفی شهسواری پور – دانشجوی کارشناسی، گروه عمران، دانشکده تکنولوژی سیرجان، دانشگاه شهی

چکیده:

بحران آب در اکثر کشورهای جهان رو به گسترش است . در این سالها صرفه جویی در مصرف آب یکی از اصلی ترین دغدغه های کشورهایی است که برای دوری از خطر کمبود آب در فکر استفاده بهینه و مدیریت شده از آب هستند . کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود . متأسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست . کشاورزی در اغلب کشورهای در حال توسعه اولین منبع رشد اقتصادی و اصلی ترین بخش اشتغال و مهمترین عامل تغذیه در جهان است . افزایش راندمان آبیاری و کاهش تلفات آب یکی از گامهای اساسی در توسعه کشاورزی و افزایش بهره وری از منابع آب و خاک به حساب می آید . مطالعات نشان می دهد که تولیدات مواد غذایی در آینده بطور روز افزونی به مدیریت آب و آبیاری بستگی خواهد داشت . به منظور پایداری منابع آب در دسترس، مدیریت منابع آب، که در بر گیرنده کنترل، بهبود یا حفاظت کمیت و کیفیت آب و فراهم کردن امکانات افزایش راندمان آبیاری می باشد ضرورت می یابد . در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخش کشاورزی به بررسی مشکلات مربوط به تامین منابع آب بخش کشاورزی ایران، وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخته شده و سپس به گوشه ای از اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخش اشاره خواهد شد . در انتها روشهایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و راهکارهایی جهت رسیدن به مدیریت منابع آب در این بخش بیان می گردد .