سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی زایرزاده – کارشناس ارشد راه و ترابر ی از دانشگاه تهران ، معاونت حمل و نقل شهردار ی
محمدرضا خیرآبادی – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تا پدیده خستگی رانندگان و عوامل مؤثر در ایجاد آن و نیز تأ ثیر عامل خستگی راننده در وقوع تصادفات رانندگی مورد بررسی قرار گیرد . خستگی در حالـت کلی به معنای تحلیل و زوال انرژ ی فرد است و می تواند از نوع جسمی و یا روحی و روا نی باشد . خستگی راننده منجر به ضعف توانایی او در قضاوت و تصمیمگیری صحیح می شـود
که می تواند تبعات مخاطره آمیزی به همراه داشته باشد . خستگی ر اننده با علائمی از قبیـ لانحراف از مسیر مستقیم، کندی عکس العمل، کاهش تمرکز، سنگی نیپلکها و خـواب آلـودگی بروز پیدا می کند . اقدام به بهبود محیط جاده می تواند نقش مهمی در جلـوگیری از خـستگی رانندگان ا یفا کند که نصب تابلوهای حاوی پیامهای هشدار دهنده خطرات ناشی از رانندگی در حالت خستگی و نیز تعبیها ستراحتگاه های مناسب در طول مسیر از جمله ا ین اقدامات هستند . در این راستا باید کنترلهایی روی نحوه اعطای گواهینامـه و وضـعیت سـلامتی و جـسما نی رانندگان صورت گیرد . استفاده از فن آور ی از جمله تجهیزات پیشرفته درون خـودرو کـهوضعیت سر و پلک زدن راننده را به صورت هوشمند و پیوسته کنترل می کند، می توانـد در کاهش تصادفات مؤثر باشد . خستگی رانندگان عامل بسیار مهمی در وقوع تعـداد ز یـاد ی از تصادفات رانندگی در دنیاست و در این تحقیق تلاش بر آن شده است تا ضمن خـاطر نـشان کردن اهمیت و نقش آن در وقوع تصادفات رانندگی ، راهکارها ی گوناگون موجود برا ی کاهش تاثیر عامل خستگی راننده در وقوع تصادفات ارائه گردد .