سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
محمدجواد نصراصفهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی سازمان آب و برق خوزستان
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

پیشرفت در جهت مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی با هماهنگ سازی چارچوب های حقوقی، اقتصادی، فنی، ظرفیت های سازمانی و به ویژه نحوه مشارکت مردمی امکان پذیر است، به قسمی که بهره برداری بهینه از آب و نگهداری مناسب شبکه های آبیاری و زهکشی به تنهایی از توان شرکتهای بهره برداری دولتی خارج بوده و لزوم مشارکت مردمی را بخوبی نمایان می سازد . بررسی تجربه های کشورهای مختلف و اقدامات انجام شده در زمینه های ایجاد تشکل ها و تدوین استراتژی و قوانین صریح و اختصاصی برای ایجاد آنها خود گویای آن است که در زمینه تغییر و تحول های نوین در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، ارتقاء و توسعه مشارکت مردمی در مدیریت بهره برداری از منابع آب به عنوان امری ضروری تلقی می گردد . لذا در این مقاله به بررسی زمینه های مناسب در شکل گیری تشکل ها و دیدگاه مدیریت مشارکتی پرداخته می شود .