سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه ترابی – مسئول پایلت پالایش، تحقیقات هیدرومتالورژیامور تحقیق و توسعه، مجتمع
شهرام دانش پژوه – سرپرست پایلت پالایش، تحقیقات هیدرومتالورژی امور تحقیق و توسعه، مجتم
امیر صرافی – استادیار بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آزاد شدن بخارات اسیدی در هوا به عنوان یک مشکل اساسی در فراینـد های الکترووینینـگ مـس، روی و نیکـلمطرح می باشد . قوانین زیست محیطی میزان حداکثر مجاز این بخارات در هوا را در محدوده یـک میلـی گـرم در مترمکعب تعیین نموده است . به منظور کنترل بخارات اسیدی، استفاده از ممانعت کننده در ایجاد بخـارات اسـیدی و نیز گلوله های پلی اتیلنی متداول شده است . در این تحقیق اثر دو نوع کف کننده و گلوله های پلی اتیلنی بـا دو اندازه مختلف بر کنترل انتشار بخارات اسیدی در فرایند ال کتروینینـگ مـس بررسـی شـد . آزمـایش هـا در مقیـاس آزمایشگاهی و ب هشکل ناپیوسته (Batch) با دونوع الکترولیت ( ساختگی و صنعتی در فراینـد لیچینـگ ) در دمـا و چگالی جریان مشابه مطابق استاندارد ASTM D4856 انجام شد . نتایج آزمایشها نشان میدهد که استفاده از مواد شیمیایی با غل ظت مناسب و یا گلوله های پلی اتیلنی با ضخامت مناسب در سطح سـلول هـا مـی توانـد میـزان تولیـد بخارات را تا حد مطلوب کاهش دهد .