سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام سهام – کارشناس ارشد سازه های آبی دفتر فنی سازمان آب و برق
سید حبیب موسوی جهرمی – استاد یار دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

به منظورارائه راهکارهای عملی کاهش تخریب ها ، ابتدا بررسی های مقدماتی ، جمع آوری اطلاعات و بازدیدهای صحرائی ، محل های آسیب دیده شناسائی ، مشخصات عمومی آسیب در هر محل بصورت مجزا تعیین و از خاکریز محل های تخریب نمونه گیری شد. انجام آزمایشهای شناسائی نظیر دانه بندی ، تراکم و… آزمایشهایشیمیائی نظیر املاح محلول PH و غیره ، آزمایش تورم بوسیله دستگاه تحکیم نیز انجام که پس ازآنالیز اطلاعات بررسی در کوتاه مدت مسائل ناشی از شرایط ژئوتکنیکی خاکریز کانال ها نظیر تورم و وجود املاحی نظیر گچ در آن می باشد . سایر عوامل نظیر واگرائی خاکها ، کیفیت بد اجرا ، مصالح مصرفی نامناسب ، روشهای نامناسب بهره برداری و نگهداری در دراز مدت باعث تخریب پوششهای بتنی خواهند شد که این تحقیق به بررسی موارد فوق
پرداخته است .