سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مهردادری –
اکبر باغ وند –
حمیدرضا جعفری –
سعید گیوه چی –

چکیده:

بحرانهای زیست محیطی به دلایل مختلف در مجموعه شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ نمود پیدا می کنند. بررسی این بحرانها شامل سرمنشا ایجاد، نحوه شکل گیری و یا تشدید و نیز راهکارهای کنترل و تخفیف آن بخش عمده مطالعات مدیریت در حوادث زیست محیطی را تشکیل می دهد. بحرانهای زیست محیطی شامل گستره وسیعی از وقایع طبیعی یا انسان ساخت می باشد که از حدقابل پذیرش محیط طبیعی یا ظرفیتهای انسانی فراتر رفته به طوری که لزوم نوعی واکنش اضطراری برای کنترل، مهار و یا تخفیف بحران یا پیامدهای آن ضروری گردد. در هر صورت تأثیر عمده این نوع بحرانها در محیط طبیعی اطراف قابل مشاهده می باشد. هدف از ارائه این مقاله معرفی نمونه هایی از بحرانهای زیست محیطی محتمل ناشی از وقوع بلایای طبیعی در مناطق شهری و شناخت راهکارهای مدیریتی مهار این گونه از بحرانهاست. لذا در سراسر ساختار این مقاله اصول کلی مدیریت زیست محیطی درش رایط اضطراری مورد توجه قرارگرفته است. و با استفاده از اصول مذکور به تفکیک هر یک از بحرانها، راهکارهایی ارائه گردیده است.