سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
فریدون حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت، دانشگاه تبریز ، تبریز
تاج الدین ارم – مربی ، مدیریت ،دانشگاه واحد ماکو،ماکو
جواد بدلی – مربی، کامپیوتر، دانشگاه ماکو ،ماکو

چکیده:
توریسم درمانی، رشته ای از توریسم است که امکان ارائه خدمات پزشکی را ضمن خدمات توریستی به خارجیان فراهم میآورد . ایران نیز از قابلیت هایی برخوردار است که می تواند جایگاه ممتازی در توریسم درمانی جهان بیابد .بنابر این به عنوان جنبه ایاز صادرات خدمات محسوب می گردد. این پژوهش با هدف بررسی راهکارها و موانع جذب گردشگردی و توریسم درمانی شهرستان های ماکوو چالدران انجام شد. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش بر اساس آزمون فرضیه ها، نشان داد که بین جذب گردشگردی از نظر توریسمدرمانی، تبلیغات مناسب، شناخت سلایق جهانگردان و برخورد مناسب و وجود جاذبه های ادیان و مذاهب رابطه وجود دارد و از آنها تاثیر می پذیرد.