سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
اسماعیل قهرمانی گرگری – معاون فنی، شرکت مهندسین مشاور مترا، تهران

چکیده:

پل قوسی سنگی تله زنگ ، در کیلومتر ۵۸۷ راه آهن لرستان ، با یک دهانه اصلی ۶۰ متر و نه دهانه ۱۰ متری، در سالهای ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۷ طراحی و اجرا شده است . در سال ۱۳۶۵ ، دهانه اصلی پل بر اثر بمباران هوایی تخریب شد. به منظور برقراری هر چه سریعتر ارتباط، عرشه جدید بصورت ۶ تی ر ورق فلزی، به طول ۷۲ متر و به ارتفاع ۲/۵ متر، طراحی و در سال ۱۳۶۶ اجرا شد. پس از بهره برداری، مشخص گردید که عرشه دارای تغییر شکلها و لرزشهای بزرگ است، به نحوی که ادامه سرویس پل را نامطمئن می سازد. با توجه به مشکلات مذکور، تقویت پل در دو مرحله در سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۳ صورت گرفت . اگر چه این تقویت ها، برخی از مشکلات پل را حل نمود، لیکن ارتعاشات بزرگ جانبی کماکان باقی ماند و ادامه بهره برداری را با م شکل مواجه ساخت . به منظور شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های احتمالی، تصمیم گرفته شد تا آزمایش بارگذاری تمام مقیاس برروی پل انجام شود. با انجام این آزمایشها، پاسخ سازه به صورت تغییر شکل ، شتاب و کرنش ثبت شد. بررس یها نشان داد که تغییرجانبی در حدود ۵ بر ابر مقادیر مجاز بوده و مقادیر شتاب عرشه نیز به اعداد بزرگی در حدود۱٫۰g بالغ می گردد. بر مبنای نتایج بدست آمده ، مدل اجزای محدود پل بهنگام شد واز آن برای تحلیل در برابر بارهای استاندارد استفاده شد و نهایتا راهکارهای تقویت مناسب با در نظر گرفتن نکات اجرایی بصورت مقدماتی ارائه گردید.