سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد اسماعیلی – پژوهشگر

چکیده:

مسئله مورد پژوهش در این تحقیق بررسی علل پایین بودن پوشش تحصیلی دختران عشایری استان اردبیل و راه های ایجاد انگیزه در اولیای عشایری برای ادامه تحصیل دختران بوده است. آزمودنی های پژوهش عبارت بود از اولیای دانش اموزان عشایری، معلمان و مدیران مدارس عشایری استان اردبیل و اعضای نمونه اماری هم ۶۰۰ نفر از اولیا ، مدیران و معلمان مدارس عشایری بودند. برای جمع اوری داده ها از یک پرسشنامه ۶۰ سوالی استفاده شد که پایایی ان از طریق بازآزمایی ۸۴% براورد شد و اعتبار همزمان ان نیز ۹۱% براورد گردید. روش مطالعه از نوع تحقیقات پیمایشی بود و از آزمون آماری X2 برای آزمودن فرضیات استفاده شد. یافته های این پژوهش عبارت بود از : ۱- عدم دسترسی به فضاهای اموزشی از علل پایین بودن پوشش تحصیلی به خصوص در میان دختران عشایری است. ۲ – نبودن سرویس حمل و نقل از علل محرومیت از تحصیل فرزندان عشایری به خصوص دختران است . ۳- پایین بودن سطح آگاهی والدین عشایری از علل محرومیت فرزندان به خصوص دختران عشایری است. ۴- نابرابری حضور معلمان زن و مرد در مدارس عشایری از علل عدم استقبال عشایر از تحصیل دختران است. یافته های فوق در سطح a=0/05 مورد تایید قرار گرفت.