سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب دادی –

چکیده:

شرکت های توزیع برق با حدود ١٥ میلیون مشتـرک، ٦ بـار قرائـت کنتـور و ٦ بـار توزیـع قبـوض بـ رق ( بطور همزمان ) ، سالیانه بیش از ٩٠ میلیون مورد مراجعه را به مشترکین دارند و این امر حجم بالای فعالیت وزارت نیرو را در این بخش جهت ارائه خدمات برق نشان می دهد . تناوب کاری صدور قبوض برق مصرفی بدلیل ایجاد تأخیر زمانی تا وصول بهای قبوض برق با توجه به ارزش زمانی پول، کاستی ها و ضررهایی برای شرکت های توزیع برق که سبب انباشته شدن بدهی های م شترکین و عدم توان پرداخت توسط آنان را بدنبال دارد . لذا یافتن راهکار مناسب در جهت کاهش این تأخیر زمانی و همچنین کاهش هزینه های وصول برای به تعادل رسیدن هزینه ها و درآمدهای شرکت های توزیع از جمله اهداف اصلی این تحقیق می باشد . در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و توزیع پرسشنامه، شاخص ها و عوامل مؤثر در امورخدمات مشترکین در بخش های مختلف بدست آمده اند و این شاخص ها با محاسبات آماری اولویت بندی گردیده است با توجه به نتایج بدست آم ده و استناد به جمع بندی پرسشنامه ها توصیه ها و پیشنهاداتی جهت اصلاح و بهینه سازی شبکه و تأسیسات برق و نیز بهبود بخشیدن به ساختار سیستم خدمات مشترکین ارائه گردیده است .