سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا مهدی زاده – تهران – دانشکده دامپزشکی – بخش آبزیان
پولین شهره – تهران – دانشکده دامپزشکی – بخش آبزیان
آروین کبیری – تهران – دانشکده دامپزشکی – بخش آبزیان
علیرضا باباعلیان امیری – تهران – دانشکده دامپزشکی – بخش آبزیان

چکیده:

درتیرماه سال ۱۳۸۶ تعدادی نمونه از ۳ کارگاه متفاوت پرورش قزل آلا ی رنگین کمان واقع در جاده هراز به آزمایشگاهی خصوصی در آمل ارجاع یافت . کارگاههای فوق با ظرفیت ۱۲۰۰۰ قطعه، ۳۰۰۰۰ ، و ۱۰۰۰۰۰ قطعه به ترتیب ۸۲ ، ۹۰ و ۳۰ درصد تلفات داشتند .
در بازدید از کارگاهها علائم بالینی شامل تیره شدن رنگ بدن و زخم ها ی سطحی، آسیت، اگزوفتالمی شد ید دو طرفی همراه با خونریزی در چشم،خونریزی روی سرپوش آبششی و باله ها مشاهده و ثبت گردید . در کالبدگشائی تجمع ما یع درمحوطه شکمی، پرخونی و خونریزی در کبد ،کلیه وطحال و بزرگ شدگی طحال به نحوی که لبه های طحال کاملا گرد شده بود، مشاهده گردید . جهت تشخیص نمونه برداری از ناحیه قدامی کلیه و کبد و کشت در محیط " تریپل سوی بین آگار " صورت گرفت ۴۸٫ ساعت بعد، از باکتری جداسازی شده لام تهیه و رنگ آمیزی گرم گرد ید که کوکس ی ها ی گرم مثبت ز یر میکروسکوپ مشاهده شد که کاتالاز منفی و اکسیداز مثبت بودند . با توجه به ع ائم بالینی و آزما یشات به عمل آمده بیماری استرپتوکوکوزیس تشخیص داده شد . جهت درمان پس از آنتی بیوگرام،اریترومایسین با دوز ۵۰ میلی گرم / کیلوگرم تجویز گرد ید . توصیه گردید ماهیان بیمار معدوم و لوازم کارگاه ضدعفونی گردد . به دنبال درمان ،کاهش چشمگیر تلفات و علائم بهبودی مشاهده گردید .