سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان هادی مصلح – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا خانلری – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا – همدان دانشجوی

چکیده:

ناپایداری شی ب های خا کی و سن گی در م حدوده شمال ش رق تهران ( مسیر جاده ز ردبند – میگون ) از رخداده ای زمین شناسی متداول در منطقه می باشد که هر ساله باعث ا یجاد خ سارات جانی و ما لی می شود . فعالیت های عمرا نی وسیع شامل راهس ازی، ت عریض مسیر و احدا ث ابنیه در د امنه و بر روی شیبها ، بدون توجه به مطالعات زمین ش ناسی مهندسی و خطرات آ تی در حال انجام است که این امر بر افزایش پتانسیل لغ زش در منطقه ، دامن زده است . در ا ین پ ژوهش،سنگ لغ زش رخ دا ده در کیلومتر ۲ میگون از د یدگاه زمین ش ناسی م هندسی مورد ب ررسی قرار گر فته است . این ن اپایداری شامل لغزشی حدوداً با عرض ۸۰ متر و عمق ۵ متر می باشد که باعث تخریب بخشی از ج اده ف شم میگون و ویرانی ساختمان های پایین دست دامنه گردیده است . در این تحقیق یک آن الیز برگشتی از پایداری شیروانی لغزیده بر اساس داده های م وجود از لغ زش رخداده، ساختار زمین شناسی منطقه و پ ارامتر های شاخص و محتمل در ایجاد ناپای داری فوق ا نجام گرف ته است . سعی بر آن بوده است که پس از شناخت م کانیزم لغ زش و عوامل موثر بر آن، مقایسه ای بینچ گونگی لغ زش رخداده و ن تایجح اصل از آن الیز ب رگشتی و مطالعات زمین ش ناسی مه ندسی در این ناحیه، صورت گ یرد