سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ستاره – عضو هیات علمی دانشگاه
نعمت ا… جعفرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق چند گروه از میکروبهای چسبنده شامل: باکتریهای اکسیدکننده اهن، باکتریهای احیا کننده سولفات، باکتریهای تولید کننده ترشحات برون سلولی (EPS) و میکروارگانیزمهای یوکاریوت، در برخی از مناطق صنعت نفت، شامل لوله ها و مخازن آب و نفت و نیز برجهای خنک کننده مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی شامل نمونه برداری با استفاده از ظروف استریل و نهایتا کشت و ارزیابی نمونه ها در آزمایشگاه بود. نمونه هائی نیز از بیوفیلمهای شتکیل شده در داخل لوله ها، اخذو مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفتند.
زیست کشها و روشهای اعمال شده در فواصل نمونه برداری و نتایج بدست امده از آزمایشات ، بیانگر این مسئلهبود که ماهیت جمعیت میکروبی چسبنده می تواند با جمعیت شناور متفاوت بوده و دارای قدرت مقاومت فراتری در برابر زیست کشها باشد. در این ارتباط نوع زیست کشها بکار رفته، انواع تیمارهای شیمیائی و فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که برای کنترل این میکروبها ، می باید ازتیمارهای فیزیکی دقیق و کامل، زیست کشهای مناسب، تمیز کردن دوره ای سیستم و اجرای شوک های متوالی،استفاده بعمل آید.