سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

بهنام شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهابپور – دانشیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود سعدلو – بخش زمین شناسی امور معدن مجتمع مس سرچشمه
آذر پرتوآذر – تحقیقات معدنی و فراوری مواد، امور تحقیقات مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

کانسار مس پورفیری سرچشمه که در انتهای جنوب شرقی کمربند ولکانو-پلوتونی ارومیه-دختر با خاستگاه ژئودینامیکی حاشیه قاره ای در استان کرمان جای گرفته است، از بزرگترین معادن مس پورفیری دنیاست و از محصولات جانبی ارزشمندی چون طلا، نقره و مولیبدن برخورداری است. براساس این پژوهش، عیار میانگین واقعی طلا و نقره کانسار به ترتیب حدود ۰/۰۶ و ۱/۳ گرم در تن است. زون سوپروژن کانسار، محل بیشترین ناهنجاری و تجمع طلا و زون اکسید-سوپروژن محل بیشترین تجمع نقره است. از لحاظ دگرسانی، طلا، و نقره در ارتباط بادگرسانی بیوتیتی و فیلیک پوشاننده پتاسیک هستند. واقعیت های بهره برداری در طی سالیان متمادی و نتایج پژوهش حاضر، نادرستی عیار ۰/۲۷ و ۳/۹ گرم در تن به ترتیب به عنوان عیار میانگین طلا و نقره کانسار را ثابت کرده است. بر این اساس، کانسار سرچشمه از لحاظ دارا بودن طلا فقیر است و علاوه بر این، شواهد قوی دیگری تاکید برقرار گرفتن این کانسار در زمره کانسار های مس-مولیبدن پورفیری تیپیک دارند.