سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه نجفلو – دانشگاه بوعلی سینا (همدان)، گروه زمین شناسی
سعید خدابخش – دانشگاه بوعلی سینا(همدان)، گروه زمین شناسی
بهروز رفیعی – دانشگاه بوعلی سینا (همدان)، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند قم با سن الیگو- میوسن در زونهای ایران مرکزی و سنندج- سیرجان با رخسارههای کربناته -تخریبی شناخته میشود. پژوهشهای اخیر بیانگر وجود رخسارههای توربیدیتی در این سازند میباشد؛ در این راستا پژوهش حاضر نیز بر روی یک برش سطحی (با ضخامت ۱۲۵ متر) از این سازند در شمالشرق کبودرآهنگ انجام گرفته است. بر اساس بازدیدهای صحرایی و مطالعات میکروسکوپی، تغییرات رخسارهای درمقیاس ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات قائم و جانبی این رخسارهها منجر به شناخت رخسارههای توربیدیتی در منطقه گردید. رخسارههای توربیدیتی با لیتولوژی ماسهسنگی در کمربند رخساره حوضه ای و در تناوب با رخسارههای پلاژیک مربوط به همین کمربند قرار گرفتهاند. توالی ناقص سکانس بوما به صورت توالی های Top- cut off دیده میشوند. حضور کنگلومرا در قاعده این رسوبات و وفور ماسهسنگ به علت چگالی بالای جریان و تفاوت چگالی در قطعات کربناته نسبت به قطعات سیلیسی میباشد که باعث میشود دانه هایی با قطر بیش از ۲ میلیمتر همانند یک دانه ماسهای رفتار نماید. حضور ذرات پلاژیک بیانگر دور بودن رسوبات ازمنشا بوده و قطعات کربناته تشکیل دهنده این رسوبات بیانگر کلسی توربیدیت بودن رسوبات میباشد.