سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
معصومه محبوبی نیه – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
هادی امین رسولی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند قم (میوسن زیرین) در ناحیه جزن به طور عمده کربناته است و نزدیک به ۱۵۰ متر ستبرا دارد. بررسی های صحرایی و میکروسکوپیسازند قم درناحیه مورد مطالعه به شناسایی دسته رخساره های گوناگون وابسته به تالاب پشت سد (A) ، سد (B) و دریای باز (C) انجامیده است. دسته رخساره ای تالاب پشت سد در بر گیرنده رخساره های مدستون تا پکستون بیوکلاستی و ریف های مرجانی کومه ای است. دسته رساره ای سدی در بر گیرنده، باند ستون مرجانی به گونه ریف های سدی و کومه ای / گرینستون بیوکلاستی است. دسته رخساره ای دریای باز با رخساره های مدستون تا پکستون بیوکلاستی مشخص می شود. از ویژگی های این دسته رخساره ای دارا بودن رخساره های واریزه ریفی است. ریف های سدی و واریزه های ریفی جلویآنها نشان دهنده بودن پلت فرم کربناته با انتهای پر شیب (shelf) در هنگا نهشته شدن سازند قم است.