سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزیتا بهبهانی نیا – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
بهزاد اکبری – عضو هیات علمی گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

تحقیقات جدید نشان میدهد استفاده از آب فناوری شده جهت آبیاری محصولات کشاورزی باعث رشد سریعتر و کیفیت بهتر محصولات بدون نیاز به آفت کشها و کودهای شیمیایی می گردد. برای ایجاد آب فناوری شده باید آب معمولی را از روی کانیهای خاص عبور داد، میدانهای مغناطیسی حاصل از این کانیها ساختار بلوری آب را تغییر داده و ساختار هندسی آن را در ابعاد نانو منظم تر می کند فعال کردن ذرات نانو در آب و انرژی دادن به آب تحت تاثیر رزنانس نانو، باعث تغییر در ساختار مولکولی آب می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات آبیاری با آب فناوری شده دو پلات در یک مزرعه کشاورزی آماده گردید و در هر دو پلات گیاهان یکسان کاشته شد. پلات اول با آب شهر و پلات دوم با آب فناوری شده تحت آبیاری در زمانهای یکسان و در شرایط کاملاً مشابه قرار گرفتند. نتایج آماری تجزیه واریانس صفات مختلف نشان داد اثر تیمارهای آبیاری بر وزن تازه و وزن خشک در سطح اطمینان ۹۵% و اثر تیمارآبیاری بر طول برگ در سطح اطمینان ۹۹% معنی دار می باشد. به نظر می رسد هزینه تهیه این نوع آب از هزینه تخریب و آلودگیهای محیط زیست ناشی از استفاده از آفت کشها و کودهای شیمیایی کمتر باشد.