سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل ساعی ور ایرانی – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
احمد قارلقی – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جانشینی ناخالصی دو ظرفیتی Ca در سایت La برای ترکیب LaCrO3 باعث افزایش چگالی حالات انرژی ) ) DOS در باند ظرفیت و کاهش پهنای گاف انرژی به دلیل افزایش الکترونهای نوع Sدر باند ظرفیت و تنوع انرژیهای اندرکنشی ناشی از حضور همزمان زوجCr3+ ,- Cr+4 در نوار ظرفیت می شود . به منظور بررسی این مکانیزم از نرم افزار Wien2K که اساس کار آن روش تئوری تابعی چگالی (DFT) می باشد،استفاده شده است . استفاده از ناخالصی /.۲۵ و نوع گروه فضایی مربوط به ساختار سلول امکان استفاده از تک سلول در محاسبات را فراهم نموده است . در این محاسبات از تقریب GGA استفاده شده است .