سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرام نامجو – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پارامترهای نفوذ ملکولی ، گرادیان دما ، وزن و چسبندگی ذرات به هم بر روی رسوب ذرات موجود در جریان هوای آرام داخل یک محفظه مستطیلی ، بررسی شده است . ابتدا معادله توزیع سرعت در جریان آرام به دست آمده ، سپس از روش اویلری معادلات مربوط به موازنه انرژی جهت یافتن توزیع دما در داخل محفظه نوشته و به طریق عددی حل شدند . برای معادله مربوط به حرکت ذرات از روش لاگرانژی و برای بررسی چسبندگی ذرات از یک تابع احتمال استفاده شده است . مشخص شد در مورد ذرات ۰/۱میکرونی بیشترین عامل رسوب ، نفوذ مولکولی است و برای ذرات ۱۰۰ میکرونی همه عوامل تقریبا تاثیر یکسانی در میزان رسوب دارند . با افزایش گرادیان دما اثر نیروی حرارتی بیشتر می شود . اثر چسبندگی برای ذرات ریز سبب کاهش میزان رسوب و برای ذرات درشت تر سبب افزایش مقدار رسوب می شود . تغییر محل خروجی سیال در محفظه سبب تغییر مقدار رسوب می شود . کمترین مقدار رسوب در حالتی که خروجی در وسط و بیشترین مقدار رسوب در حالتی که خروجی در پائین ضلع راست محفظه تعبیه شده بود ، اتفاق افتاد .