سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی عروس محله – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تربیت معلم و کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد استان مرکزی
ابراهیم امین سبحانی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

امروزه مشخص شده که متغیرسنگ شناسی ازقبیل نوع سنگ درجه مقاومت آنها یکی ازمهمترین متغیرهای رسوبزا درحوضه ابخیز به شمار می اید دراین راستا باتوجه به اماررسوب ۲۹ ایستگاه درحوضه ابریز دریاچه نمک که درمجموعه واحدهای سنگ شناسی مختلفی قرارداشتند با توجه به درجه حساسیت سنگها به فرسایش و تولید رسوب میزان رسوبزایی سازندها درزمانهای مختلف پرکامبرین پالئوزوئیک مزوزوئیک سنوزوئیک و کواترنری تعیین گردید انگاه با استفاده ازازمون T اهمیت رسوبزایی زمانی چینه ها مشخص شد بررسیهای فوق نشان داد که درحوضه ابریز دریاچه نمک سازندهای پرکامبری ازنظر رسوبزایی درسطح اطمینان ۹۰درصد بارسوب ویژه سایردورانها پالئوزوئیک مزوزوئیک و سنوزوئیک تفاوت معنی دار داشته درحالیکه این تفاوت درسطح ۹۹درصد باکواترنری معنی داراست لذا جامعه رسوبزایی پرکامبرین ازجامعه سایردوران متفاوت است و کمترین رسوبزایی حوضه آبریز دریاچه نمک ۲۲/۱ تن درکیلومتر مربع درسال با ۷/۳درصد مربوط به پرکامبرین است اما رسوبزایی پالئوزوئیک بامیانگین رسوب ویژه ۴۲/۶۷ تن درکیلومتر مربع درسال با رسوبزایی سازندهای مزوزوئیک و سنوزوئیک که به ترتیب میانگین رسوب ویژه آنها ۶۲/۴۳و۶۲/۸۵ تن درکیلومتر مربع درسال است درسطح اطمینان ۹۰درصد و باکواترنری که رسوب ویژه آن ۱۱۴/۲ تن درکیلومترمربع درسال است درسطح اطمینان ۹۹درصد اختلاف معنی دار نشان میدهد اختلاف معنی داری ازنظر رسوبزایی بین مزوزوئیک باسنوزوئیک وجود ندارد درحالیکه این اختلاف باکواترنری معنی دار است