سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیره غضنفرپور – کارشناس ارشد آبخیزداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
حمیدرضا مرادی – استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تر
سادات فیض نیا – استاد گروه احیاء مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دا

چکیده:

از آنجا که نهشتههای کواترنر بستر زیستی بشر را تشکیل داده و اکثر فعالیتهای حیاتی بر روی این سازندها بنا شده است، بررسی فرسایش خاک در آنها ضروری میباشد . در این پژوهش رسوبزایی نهشتههای کواترنر بخشی از زیر حوضه سجزی – کوهپایه واقع در حوضه آبخیز زایندهرود بررسی گردید . در هر واحد کواترنری دستگاه بارانساز مصنوعی جهت تولید رواناب و رسوب به کار گرفته شد . جهت بررسی عوامل مؤثر در رسوبزایی از مجاورت هر میکروپلات نمونههای خاک برداشت و برخی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آنها اندازه گیری شدند . طبق نتایج تجزیه واریانس، رسوبزایی واحدهای کواترنری در منطقه تفاوت معنیدار با هم داشته و حداکثر رسوبزایی در آنها مربوط به پادگانه رودخانهای و پادگانه دریاچهای و حداقل آن مربوط به آبرفتهای اخیر بوده و رسوبزایی کفه رسی و مخروط افکنه در حد متوسط می – باشد . نتایج تحلیل رگرسیون مؤید تأثیر مهم فاکتورهای سیلت، ماسه خیلی ریز، رطوبت نسبی و آهک در تولید رسوب نهشتهها بوده است