سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود نکودری – دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشجوی کارشناسی عمران
نیما رفیعی – دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشجوی کارشناسی عمران
کاظم سیر – دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

یکی از موارد مهم و اساسی در احداث بنادر، حفر کانال دسترسی(Approach Channel) در بستردریا به منظور تامین عمق آبخور کافی برای کشتی ها و سایر شناورهای طرح در هنگام نزدیک شدن به ناحیه کم عمق ساحلی و پهلوگیری م ی باشد. پدیده رسوبگذاری در این کانا لها یکی از شایع ترین مشکلاتی است که یک بندر ممکن است با آن مواجه شود و هزینه بسیار سنگین لایروبی مجدد را تحمیل کند . در صورت مشخص شدن دقیق این پدیده می توان امکان پذیری اقتصادی احداث بندر در یک ناحیه و همچنین بهترین گزینه برای جایابی کانال دسترسی را تعیین نمود. روشهای قدیمی تر، بیشتر مبتنی بر تخمین کاملاً تقریبی رسوبگذاری در کانال با استفاده از فرمول های نیمه تجربی می باشن د. اما برای بررسی دقیقتر، ناگزیر به استفاده از مدلهای ریاضی و حل عددی معادلات حاکم بر پدیده انتقال رسوب هستی م. در این مقاله ضمن مقایسه روشهای موجود، یک مدل ریاضی دو بعدی قائم برای تعیین میزان رسوبگذاری در کانال دسترسی تحت اثر عبور جریان و موج ارائه شده است. در این مدل اثر جریاناتی که بصورت مایل وارد کانال شده و دچار انکسار می شوند و همچنین تاثیر موج بر فرایند رسوبگذاری درنظر گرفته م ی شود. در پایان، صحت نتایج بدست آمده از این مدل، با مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده، بررسی شده است.