سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پولادک – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سید حبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقاله حاضر در خصوص محاسبه پارامتر های رسوب و تجزیه و تحلیل آنهابا استفاده از نرم افزار شارک در شبکه آبیاریو زهکشی دعبل خزاعی است. شرکت دعبل خزاعی در ۲۵ کیلومتری اهواز واقع شده و ازرودخانه کارونجهت تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی آناستفاده می شود .در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات مربوط به رسوب و آب مصرفی و هیدرولیک شبکه و سایر آمار و ارقام لازم با استفاده از نرم افزار شارک، مدل ریاضی شبکه ساخته شد؛شارکنرم افزاری است یک بعدی که جهتتجزیه و تحلیل رسوب در شبکه های آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. با دریافت خروجی هاینرم افزار یاد شده، مقدار حجم رسوب ته نشین شده درشبکه در طول دورهٔٔ تحقیق ( ازمهرماه۱۳۸۶ لغایت فروردین ماه ۱۳۸۷) ۱/ ۱۳۸۴۵ متر مکعب برآورد گردیدکه بیشترین مقدار در آذر ماه ۸۶ به مقدار ۰۲/۷۷۱۷متر مکعب بود که این کمیت مربوط به غلظتمتوسط سیستمبه اندازهٴ۵/۱۸۶۷ میلی گرم در لیتر ودبی سیستمبه مقدار ۹۹۲/۳ متر مکعب در ثانیهمربوط می شود. بیشترین عمق های رسوب در کانالKMCL( چپ) ۱۳۹ میلی متر و در کانالKMCR( راست )۱۱۳ میلی متر و در کانالKIC(صنعت) ۴۴ میلی متر درطول ماه های تحقیق برآورد گردید.