سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی عروس محله – دانشجوی دکترای رسوب شناسی دانشگاه تربیت معلم و کارشناسی مدیریت آبخیزد

چکیده:

حوضه آبریز دریاچهنمک با ۲۹ زیر حوضه که در خروجی هر یک از آنها ایستگاه های رسوب سنجی موجود بوده، مربوط به سه وزن سنندج – سیرجان، ایران مرکزی و البرز جنوبی است. مقایسه میانگین رسوب ویژه هر یک از زون های فوق و دوران های موجود در آن با استفاده از تست t نشان داد که اختلاف معنی داری بین رسوبزایی آنها وجود داشته، به طوری که در بین زون ها ، زون ایران مرکزی بیشترین و زون سنندج – سیرجان از کمترین رسوبزایی برخوردار است. در حالیکه اختلاف معنی داری بین مزوزوئیک و سنوزوئیک وجود ندارد. فراوانی سازندهای سست در زون ایران مرکزی و حساسیت بالای کوارترنری به فرسایش دلیل افزایش رسوب است.