سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی شاه حسینی –
امیر رضا شاهانی –

چکیده:

ترکهای نیم بیضوی سطحی ، واقع بر سطح بیرونی استوانه ی جدار ضخیم تحت بار محوری ایستا و متناوب ، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل مسئله با استفاده از مدل سازی سه بعدی اجزای محدود ، انجام شده است. به منظور فراهم آوردن امکان استفاده از چگالی مش بالا در نقاط جبهه ترک و جلوگیری از ازدیاد بی رویه المانها ، از تکنیک زیر مدل استفاده شده است . برای مدل سازی ، از المان ایزو پارامتریک ۲۰ گره ای در نقاط عادی و از شکل منفرد این المان در جبهه ترک استفاده شده است . ضرایب شدت تنش برای نسبت منظرهای مختلف در یک عمق نسبی ثابت بررسی شده است. جهت محاسبه رشد ترک از قانون پاریس استفاده شده است . رشد ترک های سطحی در نسبت منظرهای مختلف بر حسب عمق نسبی بررسی شده است .شکل رشد ترک برای نسبت منظرهای مختلف ترسیم شده است.