سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپیده انورخواه – کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کوچکی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به این که غلظت CO2 یکی از متغیرهای کلیدی تاثیر گذار بر رشد ، نمو و کارکرد گیاهان است و افزایش غلظت آن پاسخ های متفاوتی را در گونه های C3 و C4 در پی دارد ، آزمایشی با هدف بررسی تاثیر افزایش غلظت CO2 بر قابلیت رقابت گونه زراعی سویا (C3) در مقابل گونه ها ی علف هرز(C4) و (C3) در سال ۱۳۸۵ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل دو سطح غلظت CO2 شامل ۳۶۰ (طبیعی) و ۷۰۰ (افزایشی) قسمت در میلیون و ترکیب های مختلف کشت سویا و علف های هرز C3 و C4 شامل کشت خالص و کشت های مخلوط گونه ها با نسبت های ۱:۱، ۲:۱، و ۳:۱ بودند . طول ساقه و حجم ریشه سویا در مقابل تاج خروس در شرایط افزایش غلظت CO2 در مقایسه با شرایط غلظت طبیعی CO2 کاهش یافت و در رقابت با سلمه حجم ریشه سویا در شرایط افزایش غلظت CO2 در مقایسه با شرایط غلظت طبیعی CO2 کاهش و طول ساقه آن افزایش یافت. به طور کلی افزایش توان رقابتی اندام هوایی سویا (C3) در مقابل سلمه (C3) در شرایط افزایش غلظت CO2 مشاهده شد.