سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش مهندسی مواد
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدرضا محمدی – گروه نانوتکنولوژی – دانشکده مهندسی – دانشگاه تربیت مدرس
مهدی ثقفی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه سمنان
محمد مزینانی – گروه مواد و متالورژی – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
در تحقیق حاضر، تاثیر عملیات رسوب سختی بر روی خواص مکانیکی آلیاژ AA7075 بررسی شد. برای اندازه گیری سختی و استحکام، درابتدا،تعدادی نمونه در دمای ۴۷۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۷۰ دقیقه در کوره،تحت عملیات انحلال قرار داده شدند. پس از کوئنچ در آب،نمونه ها در دمای ۱۷۷ درجه سانتی گراد به مدت زمان های متفاوت در کوره پیرسازی مصنوعی شدند و سپس در آب کوئنچ شدند.از نتایجسختی سنجی، کمترین مقدار سختی در نمونه فوق اشباع و به مقدار ۹۰ ویکرز به دست آمد. با افزایش زمان عملیات رسوب سختی تا ۷ساعت، سختی به مقدار ۱۳۰ ویکرز افزایش یافت و پس از آن سختی نمونه ها کاهش یافته و به مقدار ۹۵ ویکرز در نمونه ۴۸ ساعته رسید. بیشترین استحکام تسلیم نیز در زمان ۷ ساعت و به مقدار ۲۴۴Mpa به دست آمد.