سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد گنجلو – عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

مقدمه: رفتارهای جنسی انسان متفاوتو تحت تأثیر عوامل متعددی است. روابط شخصبا سایر افراد، باورهای اعتقادی، زمینه های فرهنگی و شرایط زندگی که شخصدر آن رشد کرده، بر این رفتار مؤثرند.کاپلان و سادوکمعتقدند که با توجه به پیچیدگی رفتارهای جنسی بشر و وابستگی آن با شخصیت انسانی نمی توان تصویر دقیقی از رفتار جنسی طبیعی رسم کرد. زمینه: برای تشخیص رفتارهای طبیعی و غیرطبیعی سه معیار ارائه شده است:روشآماری: رفتارهایی که اکثریت جامعه انجام می دهند و مقبولیت یافته اند، طبیعی تلقی می گردند و رفتارهای نادر و کمیاب، انحراف محسوب می شوند.روشجامعه شناختی: در این روشمسئله وابستگی فرهنگی مطرحمی باشد. جامعه شناسان انحرافرفتار جنسی را شکستن قوانین اجتماعی می دانند. بر این اساس اختلافات و تفاوتهای فرهنگی سببمی شود که در هر جامعه نوع خاصی از رفتار انحرافمحسوبشود که حداقل مخصوصهمان جامعه است. روشروان شناختی جدید: آرنولد باسسه معیار برای تشخیصانحراف جنسی پیشنهاد کرده است:-۱ فرد از انجام آن ناراحت و در رنج است-۲ عدم کفایت -۳ عجیبوغریببودن -۴ آسیب بدنی یا روانی به شخص یا دیگران کاپلان و سادوک: رفتارهای وسواس گونه، انحصاری، مخرب، همراه با اضطرابو احساس گناه شدید را می توان انحرافدانست. اهداف:هدفکلی: بررسی رفتارهای جنسی زوجهای متأهل اهداف جزئی: -۱ بررسی رفتارهای جنسی معمول افراد متأهل -۲ بررسی رفتارهای جنسی غیرمعمول افراد متأهل-۳ بررسی الگوهای فیزیکی روابط جنسی افراد متأهل روشها: در این پژوهشتوصیفی- تحلیلی زوجهای مراجعه کننده جهت مشاوره به روش تدریجی در دسترس از نظر الگوهای فیزیکی، میزان رضایت، رفتارهای معمول و غیر معمول جنسی مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه حضوری صورت گرفتو با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: فراوانی هر یکاز وضعیتهای فیزیکی حین رابطه جنسی، میزان رضایت، فراوانی بروز و عدم بروز ارگاسم، مشکلات جنسی و … مورد بررسی قرار گرفت. موارد رفتار جنسی معمول و غیرمعمول، رفتار اختصاصی و منحصر به زوج و … بررسی شد.