سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیده طاهره میرمولایی –
زینب عباس سنجدری –
باقر غباری بناب –
سقراط فقیه زاده –

چکیده:

امروزه سلامت نوجوانان در ارتباط با رفتارهای وابسته به بهداشتی است که آنها در زندگی پیش میگیرند. از جمله رفتارهای پرخطر بهداشتی رفتار جنسی است. هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان رفتار جنسی نوجوانان دختر و عوامل مرتبط با آن در دبیرستانهای دولتی شهر تهران بود. روش: این مطالعه توصیفی و مقطعی با حجم نمونه ۱۱۹۲ نفر و با استفاده از نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انجام گرفت. تهران به ۵ بخش تقسیم و از هر بخش یک منطقه آموزش و پرورش و از هر منطقه۳-۲ مدرسه و ازهر مدرسه ۳ کلاس به قید قرعه انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه و با حضور محقق در کلاسهای درس جمعآوری گردید. در تحلیل دادهها با بکارگیری نرمافزارSPSS از آزمونهای آماری کای دو, تیتست, مک نمار و لگاریتم خطی استفاده شد با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر میرسد که راهاندازی برنامههای آموزشی و خدمات بهداشتی خاص نوجوان در مدارس و سیستم بهداشتی با بکارگیری پرسنل بهداشتی بویژه ماماها ضروری است