سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رمضان کاظمی گلیان – کارشناس ارشد آب های زیر زمینی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسا
مرتضی کمال – کارشناس سازمان آب منطقه ای خراسان
بهرام محمدی گلرنگ – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

هیدروگراف چاه های پیزومتری به همراه لاگ زمین شناسی آنها، حاوی اطلاعات با ارزشی به منظورشناحت رفتار آبخوان های آبرفتی می باشد. سفره آبرفتی دشت قوچان – شیروان (در فاصله ۱۳۰Km غرب شهرستان مشهد) به علت طویل و کم عرض بودن، تنوع رسوبات آبرفتی، توپوگرافی سنگ کف وجودچندینرودخانه فصلی و مسیل های متعدد حواشی شمالی و جنوبی دشت (که تشکیل دهنده مخروط افکنه های متنوعی از لحاظ جنس و اندازه ذرات است)، یکنواخت نمی باشد. همچنین پراکندگی و تراکم چاه های بهره برداری نیز متفاوت میباشد. در نتیجه با بررسی هیدروژئولوژیکی دشت در چهار ناحیه و تجزیه و تحلیل مقادیر اندازه گیری سطح آب زیر زمینی در چاه های پیزومتری، دسته بندی پیزومترها در سه گروه با رفتارکاملا مشخص انجام گرفت. گروه اول از پیزومترها بیانگر نوسان سالیانه و چند ساله خوبی در ابخوان آبرفتی است که معرف حالت واقعی استاتیکی و دینامیکی جریان آب زیر زمینی در زون های غنی هیدروژئولوژیکی سفره غیر یکنواخت می باشد. گروه دوم نشان دهنده نوسان سالیانه بیشتری نسبت به چند ساله ایت که بیانگر مناطق تحت تاثیر تغذیه فصلی آبخوان و مرزهای ورودی جریان زیر زمینی میباشد. هیدروگراف پیزومترهای گروه سوم فاقد نوسان سالیانه و چند ساله است که بیانگر زون های فقیر هیدروژئولوژی دشت می باشد. این مناطق کمتر تحت تاثیر استرس های ناشی از بهره برداری قرار میگیرد.