سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر پیرموز – اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی، ارومیه
امیر ساعدی داریان – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابراهیم محمدرضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این بررسی مدل اجزای محدود پارامتریک اتصالات پیچی نبشی نشیمن ایجاد گردیده است . کلیه مشخصات هندسی و مکانیکی مصالح در این مدل متغیر در نظر گرفته شده است . المانهای شش وجهی سه بعدی که دارای هشت گره می باشد برای مدلسازی اجزای اتصال بکار رفت ه است . به منظور در نظر گرفتن اثرات اندر کنشی اجزای اتصال و لغزش آنها بر روی یکدیگر، کلیه سطوح مجاور هم از قبیل :سطوح نبشی -بال تیر ، نبشی -جان تیر ، سرپیچ -بال نبشی، این سطوح توسط الگوریتم تماس سطحی، با همدیگر مزدوج شده اند . به منظور در نظر گرفتن اثرات پیش تنی دگی
پیچها، نیروی اولیه پیش تنیدگی بر بدنه پیچها اعمال شده است . نتایج آنالیز مدلهای عددی با نتایج آزمایش مقایسه شده و بعد از اثبات صحت نتایج، تاثیر طول تیر در رفتار ممان -دوران این نوع اتصالات، مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحلیلها نشان می دهد که با ک اهش طول تیر سختی اتصال نیز افزایش پیدا می کند . در ادامه مدل اجزای محدود یک اتصال نبشی پیچی مطابق با آزمایش صورت گرفته توسط محققین ایجاد گردیده و مقایسه نتایج انطباق مناسبی بین نتایج مدل عددی و مدل آزمایشی را نشان داده است . بطوریکه با روش اجزای محدود می توا ن رفتار اتصالات پیچی تحت بارگذاری سایکلیک را مورد بررسی قرار داد.