سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا باقرزاده – کارشناس ارشد، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، مرکز تحقی
سعید میرفندرسکی – کارشناس ارشد، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست، وا
عماد رعایایی – استادیار، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده حفاظت صنعتی و محیط زیست، واحد خو
علی اصغر سرابی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

در این بررسی عملکرد محافظتی فسفات روی با PVC(Pigment volume concentration) های مختلف ( ٥٠، ٤٥، ٤٠، ٣٥، ٣٠، ) PVC =٢٥ در رزین اپوکسی استر با روش الکتروشیمیایی امپدانس ارزیابی شد و اطلاعات حاصل با نتایج آزمایشهای متداول از قبیل، آزمایش چسبندگی و مه آب نمک مقایسه گردید . نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الکترولیت حاوی ٣/٥ درصد کلرور سدیم مقادیر Log Z برای ن مونه هایی که به مدت ٢٤ ساعت در محیط مه آب نمک قرار داده شده اند نسبت به نمونه شاهد افزایش می یابد . در حالی که رفتار نمونه هایی که به مدت یک هفته در محیط مه آب نمک قرار داده شده، به گونه ای است که موجب کاهش آن می گردد . تغییرات مذکور نشان می دهد که مقدار امپدانس، با میزان جذب آب، تغییرات ثابت دی الکتریک و ظرفیت الکتریکی پوشش نسبت عکس دارد . نتایج فوق بیانگر آنست که بهترین عملکرد این پرایمر در محدوده PVC =٣٠-٤٠ است