سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد بهمن پور – کارشناس ارشدگرایش شناسایی و انتخاب مواد
سعید حشمتی منش – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
سیدفرشید کاشانی بزرگ – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله اثر ترکیب شیمیایی بررفتار انجماد و ساختار ریختگی آلیاژ برپایه ترکیب بین فلزی TiAl مورد مطالعه قرارگرفته است عناصر سیلیسیم و نایوبیوم در راستای بهبود ساختار و خواص به آلیاژ افزوده شدهاند نتایج نشان داد که عنصر نایوبیوم منطقه فاز دمای بالای B را گسترش داده به نحوی که تشکیل این فاز را به عنوان فاز انجمادی اولیه ترغیب مینماید فاز مذکور در شرایط ریختگی تا دمای اتاق به صورت شبه پایدار باقی مانده و از رشد فاز آلفا اولیه جلوگیری می نماید رسوبات برمبنای سیلیساید تیتانیم دراثرواکنش یوتکنیکی درحین انجماد تشکیل گردید نقش مهم این رسوبات به لحاظ مورفولوژی و چگونگی توزیع در زمینه الیاژ ریختگی در ساختار آلیاژ کارش ده مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.