سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام لطفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شهرکرد
زهره صادقیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تاثیر قرارگیری پوشش سرمت بورایدی پاشش حرارتی HVOF ایجاد شده روی زیرلایههای فولادی به مدت طولانی د ر هوا و در دمای بالا مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور نمونههای پوشش در دماهای ۹۰۰،۸۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد به مدت زمان ۵۰ و ۱۰۰ساعت در یک کوره موفلی در معرض هوا قرار گرفت . جهت مطالعه یکپارچگی پوشش، مرفولوژی سطوح پوشش اکسید شده و استحاله های فازی انجام شده د ر حین اکسیداسیون از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. یافته های آزمایشی نشنان داد که پوشش سرمت بورایدی در دمای ۸۰۰ از مقاومت اکسیداسیون خیلی خوبی برخوردار است و پوسته اکسیدی تشکیل شده در سطح خیلی نازک و کاملاٌ چسبنده به سطح پوشش می باشد و هیچ گونه تغییری در ریزساختار پوشش مشاهده نشد . با افزایش دمای آزمایش اکسیداسیون ضخامت پوسته اکسیدی و همچنین تمایل به پوسته ای شدن لایه اکسیدی از سطح پوشش افزایش یافت، اما پوشش هیچ گونه تغییر ریزساختاری از خود نشان نداد . آنالیز پراش پر توایکس (XRD) از سطح بالایی پوسته اکسیدی نشان داد که اکسیدهای تشکیل شده در سطح پوشش غالباٌ TiO2 می باشد. مرفولوژی سطح اکسید شده پوشش در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد سطحی زبر و پوشیده از کریستال های میله ای شکل به هم پیوسته را نشان داد که افزایش دما منجر به تشدید رشد کریستال های اکسید گردید . بررسی سینتیک اکسیداسیون پوشش در طی دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد با استفاده از آنالیز حرارتی TGA نشان داد که نرخ اکسیداسیون سهمی است.