سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمود نیلی احمدآبادی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژهای TiAl برپایه فاز γ به دلیل دار بودن نسبت استحکام به وزن بالا حفظ استحکام در دمای بالا مقاومت به خزش خوب دریک دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته اند افزایش مقاومت به اکسیداسیون یکی از مسائل مورد توجه جهت کاربرد این آلیاژ ها می باشد پوشش آلومینایدی نفوذی یکی از پوششهای مطرح شده برای افزایش مقاومت به اکسیداسیون آلیاژهای TiAl درسالهای اخیر می باشد دراین تحقیق با تهیه آلیاژTi-47Al-2Cr درکوره ذوب مجدد قوسی تحت خلا VAR و اعمال عملیات همگن سازی در دمای ۱۱۲۵ درجه سانتیگراد نمونه ها ی با ندازه مطلوب تهیه گردید سپس فرایند آلومینایزینگ دردمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت زمان ۵ ساعت تحت گاز محافظ Ar-5%H2 انجام شد رفتار اکسیداسیون ایزوترمال دردماهای ۹۰۰، ۹۵۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرارگرفت بررسی های ریزساختاری نشان میدهد که لایه باترکیب TiAl3 با عمال پوشش آلومینایدی نفوذی در سطح نمونه تشکیل میشود و همچنین بررسی رفتار اکسیداسیون آلیاژ مذکور در دماهای ۹۵۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگرادنشان میدهد پوشش آلومینایدی تاثیر بسیار مثبت بررفتار اکسیداسیون ایزوترمال آلیاژهای TiAl دارند.