سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفریان – بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمود نیل احمد آبادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژهای TiAl بر پایه فاز γ، به دلیل دارا بودن نسبت استحکام به وزن بالا، حفظ استحکام در دمای بالا، مقاومت به خزش خوب، در یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته اندو افزایش مقاومت به اکسیداسیون، یکی از مسائل مورد توجه جهت کاربرد این آلیاژها می باشد. پوشش آلومینا یدی نفوذی یکی از پوششهای مطرح شده برای افزایش مقاومت به اکسیداسیون آلیاژهای TiAl در سالهای اخیر می باشد. در این تحقیق، با تهیه آلیاژ Ti-47Al-2Cr در کوره ذوب مجدد قوسی تحت خلا (VAR) و اعمال عمیات همگن سازی در دمای ۱۱۲۵ درجه سانتیگراد، نمونه های با اندازه مطلوب تهیه گردید. سپس فرآیند آلومینا یزینگ در دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت زمان ۵ ساعت تحت گاز محافظ Ar-5%H2 انجام شد. رفتار اکسیداسیون ایزوترمال در دماهای ۹۰۰، ۹۵۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریزساختاری نشان می دهد که لایه با ترکیب TiAl3 با اعمال پوشش آلومینایدی نفوذی، در سطح نمونه تشکیل می شود و همچنین بررسی رفتار اکسیداسیون آلیاژ مذکور در دماهای ۹۵۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد نشان می دهد، پوشش آلومینایدی تاثیر بسیار مثبت بر رفتار اکسیداسیون ایزوترمال آلیاژهای TiAl دارند.