سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز نرماشیری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
مهدی اژدری مقدم – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

چکیده:

برجهای آب دارای پایه های با سیستمهای سازه ای و جنسهای مختلف نظیرموارد زیر می باشند:پایه فولادی با قابهای صلب خمشی ، پایه فولادی با قابهای ساده همراه مهاربندی هم مرکز، پایه فولادی با قابهای صلب خمشی همراه مهاربندی هم مرکز ، پایه فولادی با قابهای ساده همراه مهاربندی غیرهم مرکز ،پایه فولادی با قابهای صلب خمشی همراه مهاربندی غیرهم مرکز ، پایه بتنی با قابهای صلب خمشی ، پایهبتنی با قابهای صلب خمشی همراه پانلهای دیوار برشی و پایه بتنی بدون قاب با پوسته بتنی پیوسته . در این مقاله برجهای آب با سیستمهای ذکر شده فوق توسط برنامه کامپیوتری SAP 90مدل سازی شده و به روشهای ارتعاش آزاد( FREE VIBRATION ) تحلیل طیفی ، SPECTURAL ANALYSIS ) و تاریخچه زمانی( TIME HISTORY )آنالیز و نتایج آنان مقایسه می گردد. درحالت ارتعاش آزاد ،پارامترهائی نظیرمود شکلها ، فرکانسهای ارتعاشی ، تغییر شکلهای ماکزیمم مورد مطالعه قرار می گیرد .همچنین در روش طیفی یک طیف دلخواه ( طیف آیئن نامه ۲۸۰۰ ایران ) به برج وارد شده و پارامترهائی نظیر لنگر خمشی ، نیروی برشی ، تغییر شکلهای ماکزیمم و تمرکز تنش بررسی می گردد . نیز در روش تاریخچه زمانی هم این پارامترها بررسی و مقایسه می گردند . در هنگام زلزله به علت متلاطم شدن سیال داخل مخزن اثرات زلزله به روی برج بیشتر می گردد به همین منظور جهت در نظر گرفتن اثرات تشدید کننده ارتعاش سیال داخل مخازن از روش جرم افزایشیافته ( ADDED MASS )استفاده می گردد . نتایج بدست آمده از تحلیل سازه برای برجهای با پایه های مختلف در غالب شکلها و نمودارهائی ارائه می گردد تا دسترسی به نتایج سریعتر و مقایسه آنها آسانتر امکان پذیر باشد ضمنا در هر قسمت شکلهای مختلفی از سازه برای پی بردن به عملکرد این نوع سازه ها در برابر زلزله آورده شده است .