سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رهایی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدزمان کبیر – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یحیی نصیرا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیستم پانل های پیش ساخته۳ D یک سیستم جدید ساخت می باشد که پانلها می توانند در آن به عنوان دیوارهای داخلی وخارجی ، بار بر و جدا کننده بکار روند . در این مقاله رفتار این دیوارها در اندرکنش با قاب در حالتی که بین قاب و دیوار فاصله در نظر گرفته شده است مورد ارزیابی قرار می گیرد . روش کار بصورت آزمایشگاهی بوده و از نتایج تحلیل عددی قاب تنها وآزمایشگاهی دیوار تنها جهت مقایسه استفاده شده است . بارگذاری اعما ل شده برای نمونه آزمایشگاهی بصورت سیکلی می باشد .جهت کار آزمایشگاهی دو نمونه ساخته شده و مکانیزم شکست و باربری مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ضریب شکل پذیری برای نمونه ارائه شده است . و در پایان ظرفیت باربری سیستم ترکیبی با دو حالت قاب تنها و دیوار تن ها مقایسه شده است . نتایج قاب تنها از تحلیل عددی و دیوار تنها از نتایج آزمایشهای گذشته بدست آمده است.