سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحمن سیفی – دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی- گروه مکانیک، استادیار
سعید داودآبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پدیده شکست یکی از مشکلات اساسی می باشد که در انواع سازه های تحت بارگذاری به ویژه در سازه های هوایی مطرح می باشد . پیش بینی مسیر رشد ترک در این گونه سازه ها به کمک رو ش های عددی از پیشرفت های چشمگیر در زمینه مکانیک شکست به حساب میآید . در این تحقیق به کمک نرم افزار FRANC 2D تغییرات ضرایب تمرکز تنش مربوط به نوک ترک، درصفحه ای با ریز ترکهای مرزی تحت بارکششی، مورد بررسی قرار گرفته است . با بررسی تغییرات ضرایب تمرکز تنش (KI-KII) در مود خالص و ترکیبی نسبت به تعداد سورا خهای مهار کننده، تعداد سوراخ های بهینه را با توجه به هندسه صفحه برای جلوگیری از پیشرفت ترک انتخاب نمود ه ایم. همچنین با آگاهی از تغییرات ضرایب تمرکز تنش در نوک ترک الگویی مناسب جهت پی ش بینی مسیر رشد ترک در نزدیک سوراخ پیشنهاد شده است . این تحقیق رهیافت جدیدی درزمینه کنترل و مهار رشد ترک در ساز ههایی با ترک مرزی که تحت بار کششی قرار دارند، می باشد . نرم افزار FRANC 2D از جمله نرم افزارهایی می باشد که به کمک رو شهای عددی مسائل تحلیل تنش را تحت بارگذاری های مختلف، با دقت بسیار خوبی مورد تحلیل قرار می دهد.