سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح الله عشیری – دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
فتح الله کریم زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ریختهگری کوبشی فرآیندی است که در آن مذاب پس از ریخته شدن به درون محفظه قالب تحت فشار خارجی منجمد می گردد. در این تحقیق سعی شد رفتار سایشی آلیاژ LM13 (آلیاژ متداول برای ریخته گری پیستون) حاصله از فرآیندهای ریخته گری کوبشی و ریخته گری ثقلی بررسی و مقایسه گردد . بدین منظور پس از تهیه نمونه ها وانجام عملیات حرارتی بهینه آنها، آزمایشهای سایش در شرایط لغزشی خشک روی نمونه ها انجام گردید. نتایج ارزیابی سایش نشان داد که در نمونه های کوبشی و ثقلی با افزایش مسافت لغزش میزان کاهش وزن افزایش ولی سرعت سایش و ضریب اصطکاک کاهش می یابد و ضریب اصطکاک پس از طی مسافت اولیه تقریباًً ثابت می شود. مقایسه رفتار سایشی نمونه های کوبشی و ثقلی نشان داد که نمونه های کوبشی کاهش وزن و ضریب اصطکاک کمتری نسبت به نمونه های ثقلی دارند . بررسی مکانیزم های سایش نشان داد که مکانیزم های حاکم برای نمونه های کوبشی سایش خراشان، ورقه ای شدن و سایش چسبان می باشد و برای نمونه های ثقلی مکانیزم های غالب، سایش خراشان، خستگی سطحی و سایش چسبان است.